News from the Tian Lab


Lab member birthday -- Qianqian

Ruilin Tian
13 April 2022

Happy birthday Qianqian!

Qianqian-birthday

Qianqian-birthday


Tian lab fits in an elevator

Ruilin Tian
13 December 2021

group-photo


Lab hiking

Ruilin Tian
26 November 2021

Lab hiking to 莲花山公园

group-photo


Frisbee Fun!

Ruilin Tian
11 November 2021

Tian lab’s weekly group excercise – frisbee

frisbee

Frisbee master: Luochen

frisbee

Group dinner after excercise

group_dinner


Welcome new lab members

Ruilin Tian
01 November 2021

Welcome 3 new lab members!

Jiangshan Zhan (詹江山) – visiting Postdoc

jiangshan

Qianqian Ying (应茜茜) – visiting student

qianqian

Zijuan Tong (童紫娟) – visiting student

zijuan